Vítejte


na stránkách věnovaných světovým dějinám, trošce historie umění a genealogii rodu Salomon von Friedberg


Ve školách se učí dějiny světově nejdůležitějších událostí a chronologicky. Chápu ten účel, ale tady na těchto stránkách to máme prostě jinak. Jedete na dovolenou do zahraničí a chcete se nejdřív dozvědět dějiny oné země? Tady je najdete. Nebo jste prostě jen nadšenec do dějepisu (jako já :-D ) a klasické studium už znáte zleva doprava a zpátky? Tady si užijete.

Původně jsem chtěla sepsat dějiny všech států, o kterých bych jen dokázala najít informace, ale to už asi nezvládnu. I tak se tu dá najít pěkný soubor zemí a byla by škoda se o to nepodělit. Také berte v úvahu, že od doby kdy jsem články psala uběhla nějaká ta troška vody a tak poslední informace jsou aktuální k době sepsání. Nakonec jsem také už nezvádla jazykovou korekturu, proto prosím tolerujte gramatické chyby a překlepy.

Podklady k článkům jsem hledala na internetu. Našla jsem si vždycky všechny informace co jsem dokázala a skládala z nich příběh. Někdy to byl pěkný oříšek, když se zdroje rozcházely, připomínalo to až detektivní práci. Ale byla to i zábava. Výsledkem by měla být ucelenost a taková pravdivost informací, jaká se při popsaném postupu jen dá.


Aktualizace k 12.6.2018
Po dějinách světa a umění jsem se vrhla na dějiny vlastního původu. Po letech genealogického výzkumu mám sestavený rodokmen a sepsanou rodinnou kroniku. Kroniku zatím nemohu zveřejnit, dokuď nevyřídím všechna potřebná povolení, ale zatím alespoň jednoduchý rodokmen dávám k dispozici.


Ať se Vám zde líbí. :-)

Slovensko 1. část

4. srpna 2012 v 17:45 | Amras Tulca von Tenebrae |  Slovensko

Slovenské dějinyPravek

Doba kamenná- sa ešte rozdeľuje na skorý a neskorý paleolit, mezolit, neolit a eneolit.

Ranný paleolit- bol 25 mil. - 1 mil. rokov, v tejto dobe sa už začal predok ľudí oddeľovať od zvierat a ostatných živočíchov. Na území Slovenska sa podarilo nájsť doklady existencie primátov (Anthropoidea) - najstarších prapredkov opíc, hominoidov i človeka. V Devínskej Novej Vsi, dnes mestskej časti Bratislavy, sa dodnes nachádza veľký vápencový kameňolom, zvyšok polostrovu v neogénneho mori. Počas prvej svetovej vojny sa našlo v Capfeho štrbine sedem kompletných kostier rodu PLIOPITHECUS, z čeľade Pliopithecidae (25 - 15 mil. rokov), pokladaného za predka gibonov a možno i ľudoopov. Dnes sú uložené vo viedenskom Natürhistorisches Museum. Z rovnakej lokality pochádzajú tri zuby DRYOPITHECA (16 - 9 mil. rokov). Dnes sa pripisujú druhu Sivapithecus Darwiny (14 - 10 mil. rokov), z ktorého pravdepodobne vznikol orangutan. Prvý rod, ktorý sa podľa názoru väčšiny bádateľov priamo podieľal na genéze neskoršieho rodu Homo bol rod RAMAPITHECUS (pred 14. mil. rokov). Jeho rozšírenie v strednej Európe potvrdzujú nálezy z okolia maďarského mesta Tatabánya. V roku 1951 sa v nováckej hnedouhoľnej bani našla kostra, ktorá údajne patrila samici s mláďaťom, geologický vek vrstvy pritom naznačuje, že mohlo ísť práve o Ramapitheca. Bohužiaľ, vedúci pracovníci sa obávali prerušenia prác a nesplnenia úloh prvej päťročnice. Trestuhodným spôsobom prikázali robotníkom nález zneškodniť a utajiť.

Starý Paleolit- bol (1 mil. - 250 000 p.n.l.), z tejto doby sa nám dochovalo už viacej artefaktov, medzi najčastejšie nájdené patrí pästný klin. Vďaka pár amatérskych zberateľov sa podarilo tieto pamiatky nájsť na území Bratislavy, konkrétne na južných terasách Malých Karpát.

Stredný Paleolit- (250 000 - 40 000 p.n.l.) Na území Slovenska praveký človek využíval termálne minerálne pramene, ktoré mu poskytli vhodné zimovisko. Postupným navrstvovaním z nich vznikli travertínové kopy. Najdôležitejšou z nich je dnes už skoro úplne vyťažená travertínová kopa v Gánovciach. Popri odtlačkoch vyliatok tiel korytnačiek a súdobej flóry sa tu roku 1926 našiel výliatok ženskej lebečnej dutiny. Z koryta Váhu pri Šali bola vybagrovaná čelová kosť ženy a 2 kosti iného jedinca, tentoraz predstavujúcich pokročilú /prechodnú/ formu neandertálca. Neandertálci predstavujú slepú vývojovú vetvu človeka. Z nálezov je zrejmé, že Neandertálci už dokázali prejaviť ľudský súcit - solidaritu a máme už doložené prvé znaky náboženstva. Iné náleziská sú predovšetkým travertíny v Hôrke - Bojniciach III Hradnej priekope, Beharovciach, Bešeňovej, Hranovnici, ale aj jaskyňa Čertova pec pri Radošine. Počas poslednej doby ľadovej hustota lokalít stúpa, v Bojniciach - Prepoštskej jaskyni sa našli kamenné nástroje MOUSTIERSKEJ kultúry so silnou levalloiskou tradíciou. Typické sú šupinovo retušované driasadlá. Sídelná oikumena sa rozšírila do predtým neosídlených polôh (Záhorie - Kunou, Sobotište, Prievidza - Mariánsky vŕšok, Laborecká vrchovina), prvý krát človek prenikol do okolia Prešova.

Model života v PaleolituMladý Paleolit- (40 000 - 11 000 p.n.l.), začína na Slovensku prechodnou SZELETSKOU kultúrou, rozšírenou v Strednej Európe a celom povodí Dunaja. Nositeľmi jej staršej fázy mohli byť ešte neandertálci, mladšiu už bezpečne vytvoril Homo Sapiens Sapiens. Zo Slovenska pochádza unikátny nález - rytina na rebre z Veľkého Polačína (okres Trenčín), údajne znázorňujúca Mihuľu riečnu. Nositeľom kultúry bol bezpečne Homo sapiens sapiens - jeho kostrové pozostatky z Mladečskej jaskyne (Morava) sú najstarším nálezom kostí človeka moderného typu v Európe. Na Slovensku poznáme náleziská z východnej časti. Najvýznamnejšou paleolitickou kultúrou je na Slovensku GRAVETTIEN. Gravettský ľud lovil mamuty, zajace beláky, soby, polárne líšky, kone, vlky, medvede. V tomto období sa udiala prvá zmena odlišujúca psa od vlka - jeho chrup sa zmenil na cikcakovitý. Ľudia žili v tlupách, ktoré sa menili na rody. Vyskytovalo sa tu matriarchátne zriadenie rodov. Ženy a muži si delili prácu, stavali si prístrešky, vyhľadávali jaskyne a skalné previsy (Cromagnonci), Dolní Vestenice, Považie. Rozmnožuje sa umelecká aktivita v podobe venúš, iného figurálneho umenia, rytín, skalných malieb. Veľa dôkazov hovorí o dôležitej úlohe šamana vo vtedajšej spoločnosti. Bežné boli rôzne amulety.. Zo západného Slovenska je množstvo lokalít, najdôležitejšie sú: Nemšová a najdôležitejšia lokalita Moravany nad Váhom s nálezom venuše z mamutoviny.

Mezolit-(8 200 - 6 000 p.n.l.), na východe Slovenska (lokality Barca I, Dolná Streda) predstavuje mezolit potíska skupina kultúry TARDENOISIEN. Na západnom Slovensko je to mladšia seredská skupina kultúry SAUVETERRIEN. Sídlisko bolo skúmané na pieskových dunách zvaných Mačianske vŕšky asi 4 km od Serede.

Neolit- mladšia doba kamenná (6 000 - 3 000 p.n.l. ), v tomto období došlo k jednému z najväčších prevratov v dejinách ľudstva, preto hovoríme o neolitickej revolúcii. Ľudstvo prešlo od privlastňovacieho hospodárstva k poľnohospodárstvu. Prvé poľné plodiny vysievané ľuďmi boli teda rôzne druhy pšenice a jačmeňa. Domestikované formy rastlín sa zreteľne odlišovali od divých foriem, u pšenice tak silne, že domestikované rastliny by už bez človeka nemohli existovať.

Eneolit- Neskorá doba kamenná (3 000 - 2 000 p.n.l.) Táto doba býva nazývaná aj CHALKOLIT - medeno - kamenná. V tomto období už ľudia poznali niektoré kovy, ktoré sa dali ľahšie nájsť a opracovať (meď - výroba sekier, šperkov; zlato, striebro). Najvýznamnejší nález zlatých šperkov u nás v Tibava pri Michalovciach. Nastupuje patriarchát v spoločnosti.
Starovek

Prvé osídlenie- Z historicky doložených prameňov vieme, že na naše územie sa ako prvý dostali predovšetkým Kelti, ktorí sem prenikli už koncom 3. stor. pred Kristom. Kelti boli zruční remeselníci, predovšetkým kováči a hrnčiari, mali hrnčiarsky kruh, razili vlastné mince. Na našom území boli nájdené ich mince s nápisom Biatec (bol zobrazený na slovenskej 5 korune) a Nonnos. Kelti si zakladali opevnené sídla - oppidá, ktorých pozostatky sa našli v Bratislave a Plaveckom Podhradí. Keltov z územia Slovenska vytlačili Rimania, ktorých jednotky prenikli hlboko do vnútrozemia západného a južného Slovenska (do Pomoravia, Považia, Pohronia a na Ponitrie). Najznámejšou historickou pamiatkou pobytu rímskych vojsk na našom území je historický nápis na skale v Trenčíne (Laugaritio) z rokov 179-180. Je pamiatkou na prítomnosť vojakov cisára Marca Aurelia pri potlačení Germánov. Rimania si budovali opevnenú hranicu svojej ríše - Limes Romanus, ktorá siahala na severe k Dunaju, preto sa naše územie stalo súčasťou Rímskej ríše. Z dejín je známe, že vojenské tábory Rimanov boli postavené na Devíne, v Rusovciach (Gerulata), v Iži pri Komárne (Brigetio). V týchto miestach sa našli napr. aj hlinené kocky, ktoré rímski vojaci s obľubou hrávali.

Keltská mince, kterou se inspirovala i pozdější pětikorunaStaršia doba rímska (10 - 166)
V dobe okolo zmeny letopočtu dochádza v našej oblasti k výrazným politickým, hospodárskym, spoločenským a kultúrnym zmenám. Jednak do Podunajska prenikajúci Rimania a jednak zo severu postupujúce germánske kmene. Germáni si založili Marobudovo "kráľovstvo" organizované na princípoch vojenskej demokracie. Rozkladalo sa na území stredného Dunaja až po stredné Nemecko. Vnútorné rozpory podnecované Rimanmi spôsobili skorý pád Marobuda (r.19),ale aj jeho nástupcu Katvalda (r.21). Rimania potom presunuli časť vojenských družín Germánov na ľavý breh Dunaja, k Morave a Váhu na juhozápad Slovenska. Tu vytvárajú Rimania (v 1.polovici 1st.) poplatné kráľovstvo Vanniovo (regnum Vannianum). Koncom 1st. okupujú Germáni stále väčšie oblasti, chcú preraziť dunajskú hranicu a vniknúť do Panónie. Aby mohli Rimania čeliť nárazom týchto kmeňov, budujú na pravom brehu Dunaja pohraničné pevnosti - limes Romanus a usadzujú tu svoje légie. Od dôb Domitiana (81-96) až po Hadriána (117-138) prenikajú rímske légie stále hlbšie do vnútrozemia ľavého brehu Dunaja a pripravujú sa na úplne okupovanie nášho územia. Budujú vojenské pevnosti.

Trenčianska skala
Nepatrí len k najstarším písomným pamiatkam tohto druhu na území dnešného Slovenska, nie je len svedkom zašlej slávy Rímskeho impéria, ale je aj trvalým a vypovedajúcim svedectvom doby, kedy územie juhozápadného Slovenska stálo na scéne svetových dejín. Vypovedá o tom, že sa Rím, ktorý začiatkom nášho letopočtu posunul svoje hranice až k strednému Dunaju, aby tu zriadil postupne niekoľko provincií (Noricium, Panonia), neuspokojil len s ovládnutím pohraničného pásma, a išiel ešte viac na sever. Nápis na tejto skale pochádza zo zimy roku 179, keď tu prezimovali oddiely rímskeho vojska, zložené z vybraných vojakov viacerých légií. V nápise sa síce hovorí len o príslušníkoch II. légie ktorá bola trvalou posádkou v Aquiniciu (Budapešť), ale zo Zanského nápisu (nájdený v Alžírsku) vyplýva, že išlo o vojakov rôznych légií. Celému tomuto vojsku velil Marcus Valerius Maximianus. Cézarovia, ktorým je nápis na skale venovaný sú Marcus Aurelius a jeho syn spoluvládca Commodus.

Nápis na Trenčianskej skáleVICTORIAE AVGVSTORV (m) Na víťazstvo cisárov
EXERCITVS, QUI LAVGARICIONE vojsko, ktoré v Laugariciu
SEDIT MIL (ites) L (egionis) I I prebýva, vojakov légie 2
DCCCLV 855
...IANS LEG (atus) LEG (ionis) (Marcus Valerius Maxim)ian(u)s legát légie
I I AD (iutricis), CVR (avit) 2. pomocnej kázal
F (aciendum)

Po reforme cisára Hadriána, bol tento drevozemný tábor prebudovaný na nový trvalý castell. Na viacerých miestach sa našli rôzne predmety: keramika, mince, sklo, oštepy, motyky.. Unikátnym nálezom je aj slávnostná rímska prilba s bohatou výzdobou (Mars, Diana, Victoria). V Markomanských vojnách bola Gerulata, poškodená no počas panovania Severovcov zažila druhý rozmach. Z tohto obdobia pochádza aj najväčší počet kamenných oltárikov. Najväčší počet oltárikov mal Iupiter Optimus Maximus, v armáde uctievaný i ako Iupiter Optimus Maximus Dolichenus. V 3st. a 4st. prevládalo kostrové pochovávanie, ale bolo objavené aj pochovávanie zosnulého pod strieškou z tehlových škridlíc. Pri svébsko - sarmatských vojnách (254, 259 - 260) bola Gerulata poškodená, a tak ako celé impérium sa ocitla v postupnom úpadku. Počas vlády cisára Valentiniána I. bol kastel nanovo prestavaný: aby vyhovoval zmeneným podmienkam (menej vojakov, potreba obrany). Neskôr sem prišli aj Vizigóti ktorí boli prijatí v r. 376 ako foederáti, a mali za úlohu chrániť hranicu ríše pred hunským nebezpečenstvom. V rozvalinách rímskeho mesta sa nakoniec na prelome 5/6 st. usadili Slovania.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama